Resultat av prosjekt anadrome laksefisk i Bøkfjorden og Neidenfjorden.

Ledegjerde-Ny01

Artikkelen tar for seg, rapporten om laksefiskers vandring i Bøkfjorden og Neidenfjorden 2014 som Akvaplan-Niva har gjort på oppdrag for Sør-Varanger kommune, Sydvaranger Gruve AS og Norterminal. For Sandnes IL sin del gjelder det Langfjorden og Sandneselva.

Hovedkonklusjonen er følgende:
Neidenfjorden og Bøkfjorden er etablert som nasjonal laksefjord av hensyn til laksebestanden i Neidenelva. Flere større utbyggingsprosjekter samt økt deponering av gruveavgang er planlagt i tilknytning til den nasjonale laksefjorden.

I 2013 startet et prosjekt for å øke kunnskapen om anadrome laksefiskers vandringer ved bruk av telemetri. Prosjektet ble videreført i 2014 og det ble merket 93 voksne laksefisk og 104 laksesmolt fra Neidenelva, Sandneselva og Braselva.

Det ble totalt merket 24 voksen laks i Neidenelva og resultatene viste at 83% av den merkede voksne laksen vandret ut av fjordsystemet i perioden 19 mai – 29. juni. Laksen vandret raskt (15 timer) ut Kjøfjorden (65%) eller Bøkfjorden (35%).

Det ble totalt merket 21 sjørøyer fra Braselva. Sjørøya opphold seg i all hovedsak de ytterste delene av Kjøfjorden og i nærheten av Braselva de dagene de var i sjøen (snitt på 32 dager).

Det ble totalt merket 28 voksen sjøørret fra Neidenelva og 19 voksen sjøørret fra Sandneselva. Det var stor variasjon i vandringsatferd for sjøørret. Sjøørret fra Neidenelva ble registrert i alle deler av studieområdet med unntak av Langfjorden, mens hovedandelen (81%) av sjøørreten merket i Sandneselva aldri forlot de indre delene av Langfjorden.

Det ble totalt merket 75 laksesmolt i Neidenelva hvorav 30 individer (40%) vandret ut i sjøen. I hovedsak all smolt merket i Neidenelva vandret raskt (29 timer) ut Kjøfjorden og kun en smolt ble registrert i Korsfjorden.

Det ble totalt merket 28 laksesmolt i Sandneselva. Smolten oppholdt seg i en lengre periode (opptil 24 dager) inne i selve Langfjorden før de vandret ut Bøkfjorden.

Det anbefales at man også i 2015 og 2016 gjennomfører oppfølgende undersøkelser av den allerede merkede fisken.

Nye undersøkelser
Det er gitt klarsignal fra Norterminal om at undersøkelsene fortsetter i 2015 og berørte parter vil snarlig bli kontaktet. Planen er å sette ut noe flere loggere enn i 2014 og vi øker antallet til 70. Vi kommer til å merke mer fisk i både Neiden, Braselva og Sandneselva.

Det vil i løpet av uke 17 bli i gangsatt fiske etter overvinterede laks i Sandneselva for merking. Dette vil være i de øvre deler av elva.

Våre sponsorer

[gs_logo]